ยินดีต้อนรับสู่....ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายชัยพร   สารพันธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นางจิราภรณ์ นันทศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายประหยัด ไชยสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวอุษณีย์ กิจว่องไวไพศาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวชุลีนนา ลาภส่งผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ