ยินดีต้อนรับสู่....ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายประพนธ์  ธูปะเตมีย์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวภัทรพร   สาเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางราตรี   ใจสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวดวงเดือน บัวเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ