ยินดีต้อนรับสู่....ฝ่ายบริหารทั่วไป   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางขนิษฐา บุญสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจิณห์จุฑา   บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเบญญา เอี่ยมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางปิ่นมณี     เตรียมวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชนานันท์ พ่วงเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาววรรณา   ดวงบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสำราญ   บุญปกครอง
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยชนะ  สุคนธ์ผ่อง
พนักงานขับรถยนต์