ยินดีต้อนรับสู่....ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนางสาวทิชากร  บุเกตุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายพงศกร   ชุมเปีย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวรัสมิ์  พันธวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการว่าง