สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี... เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน...

» เอกสารประกอบการประชุม VDO Conferrence วันที่ 11 มีนาคม 2563
» คู่มือระบบการายงานของ สป.กษ.( drought62manual)
» แบบฟอร์มรายงานภัยแล้ง ด้านเกษตร
 
  เอกสารแนะนำ
» คำแนะนำที่ 1 แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย
» คำแนะนำที่ 2 พืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง
» คำแนะนำที่ 3 ข้อควรปฎิบัติสำหรับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง
» คำแนะนำที่ 4 รับมืออย่างไร เมื่อน้ำเค็มรุกเข้าสวน
» คำแนะนำที่ 5 การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง
» คำแนะนำที่ 6 แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย ปี 2562/63
» คำแนะนำที่ 7 การปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
» คำแนะนำที่ 8 เตือนชาวสวนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าในสวนผลไม้
» คำแนะนำที่ 9 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนแล้ง
» คำแนะนำที่ 10 ขั้นตอนฟื้นฟูไม้ผลหลังประสบพายุฤดูร้อนและปัญหาวาตภัย
   
   
3 มีนาคม 2563
เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563 : 5 ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับเกษตรกร ช่วงหน้าแล้ง

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 17 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2591-6928  โทรสาร 0-2591-6928
E-mail : nonthaburi@doae.go.th kaset_non@hotmail.com