ยินดีต้อนรับสู่....สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุร

  การกสิกรรม  มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  สถิติการเพาะปลูก  พื้นที่เพาะปลูก  ผลผลิตรวม  ผลผลิตเฉลี่ย  ปี 2554
 
สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปี
 
 
สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
 
 
สถิติการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
 
 
สถิติการเพาะปลูกพืชผัก
 
 
ที่มา :  รายงานสภาวะการผลิตพืช ปี 2554