พระตำหนักงามสง่า  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา  วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์  งามน่ายลศูนย์ราชการ
 
                                                                 วิสาหกิจชุมชน คือ อะไร       

          
วิสาหกิจชุมชน  คือ  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ  
                                            เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชน

          
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  คือ  คณะบุคคลที่รวมตัวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

  
เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไร ?

                       ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
                       ได้รับประเมินศักยภาพ  ทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการที่แท้จริง  สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตน
                       มีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการฯ  กำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชน


ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเสียอะไร ?

                       การรวมกลุ่มไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมาย
                       ไม่สามารถขอรับการส่งเสริม  สนับสนุนตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  2548 

การยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

                       รวมกลุ่มคนในชุมชน  ไม่น้อยกว่า  7  คน  และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
                       กลุ่มคนที่รวมตัวกันต้องมีความตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน  1  อย่าง  หรือหลายอย่าง         
                       ร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  หรือกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแผนชุมชน

ในการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

               กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
                       หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายบุคคลมาจดทะเบียน
                       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน        
                       ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
                       สำเนาข้อบังคัญของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  (เฉพาะกรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

               กรณีเป็นนิติบุคคล
                       สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์  ระเบียบ  หรือขัอบังคับของนิติบุคคล
                       สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
                       สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการหรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน
                       ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก
                       สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  (เฉพาะกรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

ในแบบคำขอจดทะเบียนต้องการข้อมูล  ดังนี้

                       ชื่อวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายฯ  ที่ขอจดทะเบียน
                       ที่ตั้ง
                       ชื่อที่อยู่ของสมาชิกผู้มีอำนาจทำการแทน
                       จำนวนสมาชิก
                       กิจการ/กิจกรรมที่ประสงค์จะดำเนินการ

                                                                   วงรี: ขั้นตอนการจดทะเบียน

 

วิสาหกิจชุมชนมอบหมายสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนเพื่อยื่นคำขอ
 
รับแบบจดทะเบียน  (สวช.01)


ยื่นแบบพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน  มอบใบรับรองเรื่อง  (ท.ว.ช.1)
 

นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร


ไมีมีผู้คัดค้าน          ปิดประกาศ  7  วัน

ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน  (ท.ว.ช.2)
และเอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ  (ท.ว.ช.3)

                    
                     จดทะเบียนได้ที่ไหน.....