ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักงามสง่า  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา  วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์  งามน่ายลศูนย์ราชการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีภารกิจ
 

(ก) ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร

(ข) ส่งเสริมประสานงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูปและด้านการตลาด

(ค) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร

(ง) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(จ) ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ได้แก่
      (1) บริการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร
      (2) บริการให้คำปรึกษาทางการเกษตร (ด้านพืช) และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
      (3) บริการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
      (4) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ขอจดทะเบียนผู้ปลูกพืช/ออกใบรับรองเกษตรกร
      (5) การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
      (6) การถ่ายทอดความรู้  แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มยุวเกษตรกร / กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
      (7) บริการลงทะเบียนผู้ประสบภัยธรรมชาติ / จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
      (8) บริการขึ้นทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร


 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีอำนาจหน้าที่
 (ก) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(ข) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์

(ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย