.
คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา  วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์  งามน่ายลศูนย์ราชการ
หน้าแรก แนะนำสำนักงาน         ทำเนียบเกษตรจังหวัด แผนที่การเดินทาง แผนผังเว็บไซต ติดต่อเรา
งาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงานปี 2558  
ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  ปี 2558
 
Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
  สนง.เกษตรอำเภอเมืองนนทบุร
  สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง
  สนง.เกษตรอำเภอบางกรวย
  สนง.เกษตรอำเภอบางใหญ่
  สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด
  สนง.เกษตรอำเภอไทรน้อย
Link หน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี
Link หน่วยงานในภาคกลาง
หนังสือแจ้งอำเภอ
Link เว็บต่าง ๆ
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี โดยหน่วยงานได้มีการประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน
2562จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน
ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี
"พฤกษานนท์ 62" ระหว่างวันที่
13 - 17 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
บางใหญ่
 
    


ข้าวเตือนการระบาด ปีที่ 4
 
 
 
นางสำเนียง ขันพิมล
เกษตรจังหวัดนนทบุรี
 
Link ระบบสารสนเทศ

   ทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2552

  ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
   ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร (รต.)
   คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   วิสาหกิจชุมชน
   ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
   ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
   โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
      และได้มาตรฐาน
   ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
      การเกษตร
   ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
       โครงการส่งเสริมการเกษตร
   อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตร
   ระบบใบรับรองเงินเดือนส่วนภูมิภาค
  โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

         
                                                                                 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 17 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-6928  โทรสาร 0-2591-6928
nonthaburi@doae.go.th
kaset_non@hotmail.com
ผู้ดูแล นางสาววรรณา  ดวงบุญ
Fri, 12/07/19 10:59 AM -->
Free Hit Counters
cheap laptop coupons