สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี...ยินดีต้อนรับ
พระตำหนักสง่างาม  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา  วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์ 
 
ประวัติจังหวัดนนทบุรี
 

                       เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลองน้อยใหญ่
มากมาย มีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ
ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2092 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา  เพราะเดินนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวก
เข้าแม่น้ำอ้อมมาทางบางใหญ่วกเข้าคลองบางกรวยข้างวัดชลอมาออกหน้าวัดเขมาเมื่อขุดคลองลัดแล้วแม่น้ำก็ เปลี่ยนทางเดินไหล
เข้าคลองลัดที่ขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้ เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าแม่น้ำเปลี่ยนทาง
เดินใหม่นั้น ทำให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย  จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม และโปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรี
ีมาอยู่ปากแม่น้ำอ้อมด้วย ยังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไป
ตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ตั้งศาลากลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งช้ายของ
แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดฯให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่ราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตำบลบางตะนาวศรี
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองฝึกอบรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 อำเภอเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  
และในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

                    จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
สมุทรสาครและปทุมธานี

                    จังหวัดนนทบุรี   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางกรวยอำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด และอำเภอไทรน้อย

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี

                               จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ”บ้านตลาดขวัญ” ในปี พ.ศ. 2092  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี  พร้อมกับเมืองสาครบุรีและเมืองนครชัยศรี  “บ้านตลาดขวัญ” เป็นดินแดน
แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่ง
เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง
4 ลี้ กระทั่งจรด ดตลาดขวัญทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหารซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา…”

                         สภาพพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งขนาบอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่จังหวัดมีคูคลองธรรมชาติและคูคลอง
ที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 35 สาย แต่ละสายเชื่อมต่อกัน และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและเชื่อม
กับการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดเป็นย่านชุมชนหนาแน่นขึ้นตามริมฝั่งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองสายต่าง ๆคลองที่สำคัญคือ
คลองบางกอกน้อย คลองอ้อมเกร็ดและคลองบางใหญ่ซึ่งยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญของชุมชนริมน้ำในปัจจุบัน  ชาวนนทบุรีจึงดูจะเป็น
ชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่คุ้นเคยกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต ระหว่างคูคลองต่างๆ เป็นสวนผลไม้ที่มีการใช้ภูมิปัญญาจัดระบบการปลูกดูแลรักษา
จนได้ผลไม้ที่มีรสชาดดีเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด ชมพู่มะเหมี่ยว  ซึ่งผู้บริโภคยอมซื้อ
รับประทานแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าแหล่งผลิตอื่น แต่ปัจจุบันสวนผลไม้ดังกล่าว ค่อย ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยของคนใน
กรุงเทพฯ  เนื่องจากเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกระบบเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครฯ จนแยกแทบไม่ออก

                         นอกจากนี้พื้นที่รอบนอกบางอำเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น  นนทบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีปริมาณการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงอีกจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศ

 พื้นที่และอาณาเขตจังหวัด

                         จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เพียง 20 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ อาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตกติด
จังหวัดนครปฐม   

แบ่งเขตการปกครองเป็น  6  อำเภอ   ประกอบด้วย
                             1. อำเภอเมือง            ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี     0   กิโลเมตร
                             2. อำเภอปากเกร็ด      ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   10   กิโลเมตร
                             3. อำเภอบางกรวย      ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   15   กิโลเมต
                             4. อำเภอบางใหญ่       ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   20   กิโลเมตร
                             5. อำเภอบางบัวทอง    ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   25   กิโลเมตร
                             6. อำเภอไทรน้อย        ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   30   กิโลเมตร

ประชากรในจังหวัดนนทบุรี

                         
ประชากรของจังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วย ชนชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากหลายเชื้อชาติ มีทั้งไทย จีน มอญ แขก ชนชาติไทยมีอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ เป็นชนส่วนใหญ่ที่สุดของจังหวัด รองลงไปเป็นเชื้อสายจีนซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
                         นอกจากนี้ยังมีชนชาติที่อพยพเข้ามาภายหลักอีกสองเชื้อชาติ คือ ชาวไทยเชื้อสายมอญ และชาวไทยเชื้อสายมลายู อพยพมาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรี ตลอดจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏหลักฐานในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ดังนี้ “… ในจังหวัดนี้มีชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากมอญ อยู่มาแถวอำเภอปากเกร็ด ตั้งแต่ปากคลองบางตลาดฝั่งเหนือลำแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตะวันออกและตะวันตก ตำบลอ้อมเกร็ด เหนือเมืองนนทบุรี ขึ้นไป รวมทั้งเกาะเกร็ดด้วย มีชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากมอญ ซึ่งอพยพเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2317 คราวหนึ่ง กับเมื่อ พ.ศ. 2358 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 อีกคราวหนึ่ง เรียกว่ามอญใหม่โปรดให้แบ่งครอบครัวไปอยู่เมืองปทุมธานีบ้าง เมืองนนทบุรีบ้าง และเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งบัดนี้เป็นอำเภอพระประแดง ขึ้นจังหวัดสมุทรปราการบ้าง ไทยยอิสลามที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางกระสอและที่บ้านตลาดแก้ว ในตำบลบางตะนาวศรี อำเภอเมืองนนทบุรี มีเชื้อสายเป็นชาวปัตตานี มาอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เฉพาะตำบลบางกระสอต้นตระกูลได้เป็นแม่ทัพนายกองคนสำคัญของไทยหลายคนไทยอิสลามตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด เป็นเชื้อสายชาวเมืองไทรบุรี เข้ามาอยู่ในรัชกาลที่ 3  ไทยชาวเมืองตะนาวศรีมีรายงานอำเภอสอบสวนได้ความว่า ได้เข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางตะนาวศรี อำเภอเมืองนนทบุรีในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ พ.ศ. 2302 ครั้งทัพไทยตั้งรวมพล อยู่ที่แก่งตูม นอกเขตไทยต้นแม่น้ำตะนาวศรี พม่ายกทัพจะมาตีชาวตะนาวศรีก็หนีเข้ามา…”
  
                       ปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนั้น  เป็นคนไทยที่อพยพมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ทั้งนี้เนื่องจากนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปริมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและด้วยเหตุที่เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล ของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากจะอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯแล้ว ก็ยังคงความเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบทอยู่ ชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงจะมาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ ดังนั้นความพลุกพล่าน ความหนาแน่นทั้งของประชากร และยวดยานพาหนะภายในจังหวัดนนทบุรี จึงไม่ต่างจากกรุงเทพฯ มากนักโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 89.75 นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 6.91 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.19 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆอีก ร้อยละ 2.15ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
                   ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคหน่วยหนึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีชื่อหน่วยงานว่า "สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี"มีเกษตรจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการมา
ตั้งแต่ปี 2511 ตามพระเราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 มาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมสำนักงานเกษตร
จังหวัดนนทบุรีได้ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางที่บางขวาง ตำบลสวนใหญ่  จังหวัดนนทบุรี ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้สร้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีขึ้น ในปี 2531 ได้ย้ายมาทำงาน ณ ที่ทำการ
แห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี