กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุร
โทร/โทรสาร 0 2591 4910
E-mail : nonthaburi@doae.go.th
เครือข่าย ศพก. เข้มแข็ง