สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ อะไร   
   
คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่
ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ อะไร
    คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้า GI
เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้
โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือ และแผนการควบคุมนั้นแล้ว

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
โทร/โทรสาร 0 2591 4910 E-mail : nonthaburi@doae.go.th
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี... เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน...